Zhang Guangshun, Zhang Yuxiang, Wu Chengquan, Wang Guanghua, Zhang Lijun, Gao Erwei. The atmospheric transmissivity measurement in infrared window region. J Appl Meteor Sci, 1993, 4(2): 212-217.
Citation: Zhang Guangshun, Zhang Yuxiang, Wu Chengquan, Wang Guanghua, Zhang Lijun, Gao Erwei. The atmospheric transmissivity measurement in infrared window region. J Appl Meteor Sci, 1993, 4(2): 212-217.

The Atmospheric Transmissivity Measurement in Infrared Window Region

  • Publish Date: 1993-05-31

Catalog

    Article views (3239) PDF downloads(3557) Cited by()
    • Published : 1993-05-31

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint