Liu Jian, Xu Jianmin, Fang Zongyi. Analysis the cloud properties using NOAA/AVHRR data. J Appl Meteor Sci, 1998, 9(4): 449-455.
Citation: Liu Jian, Xu Jianmin, Fang Zongyi. Analysis the cloud properties using NOAA/AVHRR data. J Appl Meteor Sci, 1998, 9(4): 449-455.

Analysis the Cloud Properties Using NOAA/AVHRR Data

  • Publish Date: 1998-11-30

Catalog

    Article views (3317) PDF downloads(1799) Cited by()
    • Published : 1998-11-30

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint