Editorial Committee

  • Share:
Visited: 
 
Advisors
Zhou XiujiNational academician of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Meteorological
Sciences, China
Chou JifanNational academician of Chinese Academy of Sciences, China Meteorological Administration Training Center, China
Qin DaheNational academician of Chinese Academy of Sciences, China Meteorological Administration, China
Li ZechunNational academician of Chinese Academy of Engineering, China National Meteorological
Center, China
Xu JianminNational academician of Chinese Academy of Engineering, China National Satellite Meteorological Center, China
Chen LianshouNational academician of Chinese Academy of Engineering, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Ding YihuiNational academician of Chinese Academy of Engineering, China National Climate Center, China
Xu XiangdeNational academician of Chinese Academy of Engineering, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Zhang XiaoyeNational academician of Chinese Academy of Engineering, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Editor-in-Chief
Zhang Renhe  National academician of Chinese Academy of Sciences, Fudan University, China
Deputy Chief Editors
Zhou GuangshengResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Wang JianjieProfessor level senior engineer, China National Meteorological Center, China
Wang JinsongResearch professor, China National Satellite Meteorological Center, China
Song LianchunProfessor level senior engineer, China National Climate Center, China
Zhao LichengProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Li LiangxuProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Bai JingyuResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Standing Members
Wang YaqiangResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Che HuizhengResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Mao DongyanProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Lü WeitaoResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Ren HongliResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Liu JianResearch professor, China National Satellite Meteorological Center, China
Li JianResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Li XiangProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Yang JunProfessor level senior engineer, China National Satellite Meteorological Center, China
Yang ZhongdongProfessor level senior engineer, China National Satellite Meteorological Center, China
He LifuProfessor level senior engineer, China National Meteorological Center, China
Zhang PeiqunProfessor level senior engineer, China National Climate Center, China
Zhang XuefenProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Chen BaojunResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Zhao PingResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Jia Xiaolong Professor level senior engineer, China National Climate Center, China
Guo JianpingResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Gong JiandongProfessor level senior engineer, China National Meteorological Center, China
Liang HaiheProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Duan YihongResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Zhai PanmaoResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Xiong AnyuanProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Members
Wang BinProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Wang GuofuResearch professor, China National Climate Center, China
Fang XiangProfessor level senior engineer, China National Satellite Meteorological Center, China
Shi ChunxiangResearch professor, China National Meteorological Information Center, China
Zhu GuofuResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Liu HongbinResearch professor, China National Climate Center, China
Sun JunProfessor level senior engineer, China National Meteorological Center, China
Sun JianProfessor level senior engineer, China National Meteorological Center, China
Wu DongliProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Wu TongwenResearch professor, China National Climate Center, China
Shen XueshunResearch professor, China National Meteorological Center, China
Zhang XingyingProfessor level senior engineer, China National Satellite Meteorological Center, China
Lu FengProfessor level senior engineer, China National Satellite Meteorological Center, China
Lu BoProfessor level senior engineer, China National Climate Center, China
Luo BingProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
He XiaoleiProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Gao FengProfessor level senior engineer, China National Meteorological Information Center, China
Gao MeiProfessor level senior engineer, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Guo JianxiaProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Tang ShihaoResearch professor, China National Satellite Meteorological Center, China
Liang XudongResearch professor,Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Wen Min
Research professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China
Lei YongProfessor level senior engineer, CMA Meteorological Observation Center, China
Huo ZhiguoResearch professor, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China

  • Share:
Visited: